Trang Chủ / Tiêu chuẩn khảo sát

Tiêu chuẩn khảo sát

Tổng hợp tiêu chuẩn liên quan đến khảo sát xây dựng bao gồm: nguyên tắt cơ bản, địa chất thủy văn, Khảo sát địa kỹ thuật, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình công trình…

TCVN 4419 1987 về khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4419 1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Nguyên tắc chung (Phần tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng) 1.1. TCVN 4419 1987 qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình …

Đọc thêm »

TCVN 9363 2012 về Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG Building surveys – Geotechnical investigation for high rise building Lời nói đầu TCVN 9363:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 194:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của …

Đọc thêm »

TCVN 9155 2012 về Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

tcvn-9155-2012-cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-ky-thuat-khoan-may

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures – Technical requirements for drilling machines of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 …

Đọc thêm »

TCVN 9402 2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ

tcvn-9402-2012-chi-dan-ky-thuat-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-xay-dung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG CÁC-TƠ Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas Lời nói đầu TCVN 9402:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 366:2006 theo quy định tại khoản …

Đọc thêm »

TCVN 9140 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

tcvn-9140-2012-bao-quan-mau-non-khoan-trong-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh

TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH …

Đọc thêm »