Thế nào là điều chỉnh quy mô dự án?

Ông Nguyễn Duy An (Cà Mau) hỏi: Luật Xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định về điều chỉnh dự án có nêu “trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi mục tiêu, quy mô…”, vậy, quy mô ở đây được hiểu như thế nào?

dieu-chinh-quy-mo-du-an

Ông An đưa ví dụ: Dự án ban đầu được phê duyệt là 1km đường (1.000m), giờ muốn điều chỉnh 1.050m cùng tiêu chuẩn kỹ thuật như dự án được duyệt thì có vượt quy mô như định nghĩa của Luật Xây dựng không? Hoặc 1 công trình trường học được đầu tư ban đầu không có hàng rào, giờ điều chỉnh xây thêm hàng rào bảo vệ thì có vượt quy mô không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014 và hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì tùy theo từng loại công trình, quy mô đầu tư xây dựng công trình được thể hiện ở các tiêu chí:

Theo công suất thiết kế: Số học sinh; số giường bệnh; số chỗ ngồi; sức chứa người; lượng hành khách; điểm kinh doanh; tấn sản phẩm; số lượng sản phẩm; khối lượng; công suất/ngày đêm; diện tích; tốc độ phương tiện; tải trọng; kích thước; … (tham khảo tại Phụ lục 01 Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

Theo tiêu chí quy hoạch, chỉ tiêu kiến trúc công trình: Diện tích khu đất; mật độ xây dựng; hệ số sử dụng đất; số tầng cao; số lượng công trình, hạng mục; kích thước các chiều;…

Đối với các trường hợp như ví dụ kèm theo:

Trường hợp tuyến đường dài 1.000m, nay điều chỉnh thành 1.050m là vượt quy mô về chiều dài tuyến đường chính. Như vậy việc điều chỉnh là vượt quy mô đầu tư ban đầu của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp công trình trường học ban đầu không có hàng rào, nay điều chỉnh xây thêm hàng rào bảo vệ, trong trường hợp này hàng rào là hạng mục công trình mới được bổ sung vào dự án, nằm ngoài quy mô đầu tư ban đầu của dự án. Như vậy việc bổ sung là vượt quy mô đầu tư ban đầu của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nguồn “Cổng Thông tin điện tử Chính phủ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.