Trang Chủ / Lưu trữ thẻ: #Phân loại dự án đầu tư

Lưu trữ thẻ: #Phân loại dự án đầu tư

Phân loại dự án đầu tư xây dựng

phan-loai-du-an-dau-tu-xay-dung

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Điều 49 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, được quy định chi tiết nhằm quản lý các hoạt động xây …

Đọc thêm »

Phân loại dự án đầu tư công

phan-loai-du-an-dau-tu-cong

Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công. Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm …

Đọc thêm »