Mẫu biên bản mở thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Đối với gói thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ áp dụng Phụ lục 2B (Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2015/TT-BKHĐT Ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. và Phụ lục 4: Mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

mau-bien-ban-mo-thau-1-giai-doan-2-tui-ho-so

Phụ lục 2B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm 2021

 BIÊN BẢN

MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc … giờ … phút ngày … tháng … năm 2021 tại Ban Quản lý dự án ….. Địa chỉ ….

 1. CÁC THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên dự án: …
 3. Tên gói thầu: ….

III. Danh sách nhà thầu

 1. Các nhà thầu mua hoặc nhận HSDT từ bên mời thầu
STT Tên nhà thầu Địa chỉ
1 Công ty A
2 Công ty B
3 Công ty C
4 Công ty D
5 Công ty E
6 Công ty F
7 Công ty G
8 Công ty H
 1. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định
STT Tên nhà thầu Địa chỉ
1 Công ty A
2 Công ty B
3 Công ty C
 1. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: Không có.
 2. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT: Không có.

 

 1. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
STT Các thông tin chủ yếu Công ty A Công ty B Công ty C
1 Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có) Không Không Không
2 Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở
3 Bản gốc HSĐXKT 01 01 01
4 Số lượng bản chụp HSĐXKT 04 04 04
5 Thời gian có hiệu lực của HSDT 120 ngày 120 ngày 120 ngày
6 Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu 600 triệu/150 ngày 600 triệu/150 ngày 600 triệu/150 ngày
7 Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu 24 tháng 24 tháng 20 tháng
8 Tình trạng niêm phong của HSĐXTC

 

Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở HSĐXKT: Không có.

 

 1. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

Các thông tin liên quan khác: …

Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở HSĐXKT kết thúc vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm 2021.

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT:

CÁC NHÀ THẦU THAM DỰ ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
1. Ông:………………………………………………..  

 

 

 

 

2. Ông:………………………………………………..
3. Ông:………………………………………………..

Phụ lục 4

 [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

BIÊN BẢN

MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

Lễ mở HSĐXTC được bắt đầu vào lúc ­_____ [Ghi thời điểm mở HSĐXTC] tại ____ [Ghi địa điểm mở HSĐXTC].

 1. CÁC THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư].
 3. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].

III. Danh sách nhà thầu tham dự:_____  [Ghi tên các nhà thầu].

 1. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ HSĐXTC
Stt Các thông tin chủ yếu Nhà thầu A Nhà thầu B
1 Tình trạng niêm phong của HSĐXTC
2 Điểm kỹ thuật của các HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
3 Bản gốc HSĐXTC
4 Số lượng bản chụp HSĐXTC
5 Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC
6 Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC
7 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)
8 Giá trị giảm giá (nếu có)

Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở HSĐXTC (nếu có).

 1. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

_________ [Bên mời thầu điền các thông tin liên quan khác (nếu có)].

Bản chụp biên bản mở HSĐXTC được gửi đến tất cả các bên tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở HSĐXTC kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở HSĐXTC].

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC:

CÁC NHÀ THẦU THAM DỰ ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
1. Ông:………………………………………………..  

 

 

 

 

2. Ông:………………………………………………..
3. Ông:………………………………………………..

TẢI VỀ MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ

mau-to-trinh-va-cac-van-ban-tham-dinh-thiet-ke-xay-dungTẠI ĐÂY 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *