Dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Phương pháp xác định chi phí xây dựng

phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-xay-dung-moi-nhat

Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình gồm: …

Xem chi tiết »

Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

phuong-phap-xac-dinh-du-toan-xay-dung-cong-trinh-moi-nhat

Dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng, …

Xem chi tiết »

Dự toán xây dựng công trình

quy-dinh-ve-du-toan-xay-dung-cong-trinh

Dự toán xây dựng công trình quy định tại điều 4 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều 4. Dự toán xây dựng …

Xem chi tiết »

Phương pháp đo bóc khối lượng công trình

phuong-phap-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh

Phương pháp đo bóc khối lượng công trình (Ban hành Kèm theo Phụ lục VI Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Đo bóc khối lượng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo …

Xem chi tiết »

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

quy-dinh-ve-chi-phi-tu-van-dau-tu-xay-dung

  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: Điều 31. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1. …

Xem chi tiết »

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước

dinh-muc-thu-nhap-chiu-thue-tinh-truoc-moi-nhat

Thu nhập chịu thuế tính trước (khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp được hướng dẫn tại Bảng 3.5 Phụ lục số …

Xem chi tiết »