Mẫu biểu file Excel ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP

Chia sẻ phụ lục hệ thống mẫu biểu file Excel ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.mau-bieu-file-excel-nghi-dinh-so-99-2021-nd-cp

 

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU
(Kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm …
Mẫu số 01.nn/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài)
Mẫu số 02/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … điều chỉnh
Mẫu số 02.nn/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … điều chỉnh (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài)
Mẫu số 03.a/TT Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
Mẫu số 03.b/TT Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện
Mẫu số 03.c/TT Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng
Mẫu số 04.a/TT Giấy đề nghị thanh toán vốn
Mẫu số 04.a.nn/TT Giấy đề nghị thanh toán vốn của chủ đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài)
Mẫu số 04.b/TT Giấy đề nghị thu hồi vốn
Mẫu số 04.b.nn/TT Giấy đề nghị thanh toán vốn của cơ quan chủ quản (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài)
Mẫu số 05/TT Giấy rút vốn
Mẫu số 06/TT Giấy rút vốn kiêm thu ngân sách nhà nước (áp dụng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)
Mẫu số 07/TT Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
Mẫu số 08/SDTƯ Báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng
Mẫu số 09/PPP Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tiểu dự án trong dự án PPP
Mẫu số 10/PPP Giấy đề nghị thanh toán phần vốn đầu tư công thực hiện tiểu dự án trong dự án PPP
Mẫu số 11/QLDA Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án
Mẫu số 12/CT Danh mục các dự án đầu tư công đề nghị cấp vốn

Tải về toàn bộ phụ lục Nghị định 99/2021/NĐ-CP file excel:

TẠI ĐÂY

Hướng dẫn tải file Excel trên Google driver: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *