Trang Chủ / Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng

Trình tự thực hiện khảo sát xây dựng (Điều 25 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

3. Thực hiện khảo sát xây dựng.

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

Khảo sát địa hình là gì ? Quy trình khảo sát địa hình gồm những công đoạn nào?

khao-sat-xay-dung

Khảo sát địa hình công trình hay còn gọi là khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng …

Đọc thêm »

TCVN 4419 1987 về khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4419 1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Nguyên tắc chung (Phần tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng) 1.1. TCVN 4419 1987 qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình …

Đọc thêm »

TCVN 9364 2012 về Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

tcvn-9364-2012-nha-cao-tang-ky-thuat-do-dac-phuc-vu-cong-tac-thi-cong

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364 2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG High – rise buildings – Technical guide for survey work during construction Lời nói đầu TCVN 9364:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 203:1997 theo quy định tại khoản 1 …

Đọc thêm »

TCVN 9363 2012 về Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG Building surveys – Geotechnical investigation for high rise building Lời nói đầu TCVN 9363:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 194:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của …

Đọc thêm »

TCVN 9155 2012 về Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

tcvn-9155-2012-cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-ky-thuat-khoan-may

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures – Technical requirements for drilling machines of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 …

Đọc thêm »

TCVN 9402 2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ

tcvn-9402-2012-chi-dan-ky-thuat-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-xay-dung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG CÁC-TƠ Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas Lời nói đầu TCVN 9402:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 366:2006 theo quy định tại khoản …

Đọc thêm »

TCVN 9140 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

tcvn-9140-2012-bao-quan-mau-non-khoan-trong-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh

TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH …

Đọc thêm »

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các …

Đọc thêm »