Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.

Nội dung công tác giám sát khảo sát xây dựng

noi-dung-va-chi-phi-cong-tac-giam-sat-khao-sat-xay-dung

Giám sát khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động thuộc nội dung quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng nói riêng và quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung. Theo quy định tại khoản 2 điều 28 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP …

Xem chi tiết »

Quy định về bảo hành công trình xây dựng

Quy định về bảo hành công trình xây dựng

Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng. Bảo hành công trình …

Xem chi tiết »

Hồ sơ hoàn thành công trình bao gồm những gì ?

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình …

Xem chi tiết »

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng

ban-giao-hang-muc-cong-trinh-xay-dung-2022

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì …

Xem chi tiết »

Các giai đoạn nghiệm thu công trình xây dựng

Theo quy định Khoản 3 điều 123 Luật xây dựng 2014 và khoản 45 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 về Nghiệm thu công trình xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia …

Xem chi tiết »