Trang Chủ / Quản lý dự án

Quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án định mức chi phí quản lý dự án

chi-phi-quan-ly-du-an-la-gi

1. Chi phí quản lý dự án được sử dụng để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc sau: a) Tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc: Giám sát công tác khảo sát xây dựng; Tuyển chọn thiết kế kiến trúc …

Đọc thêm »

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

chi-phi-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại điều 16 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị …

Đọc thêm »

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 2021

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng quy định chi tiết tại Điều 19 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/3/2021 Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Điều 19. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 1. Dự án đầu tư xây dựng …

Đọc thêm »

Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Quy định về Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau: Điều 18. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng 1. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định …

Đọc thêm »