Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn khảo sát và thiết kế đập đất

tieu-chuan-khao-sat-va-thiet-ke-dap-dat

Tổng hợp một số tiêu chuẩn công trình thủy lợi phục vụ công tác sửa chữa đập đất bao gồm các hạng mục đập, cống, tràn và đường thi công. Tiêu chuẩn khảo sát – TCVN 8478 : 2018 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, …

Xem chi tiết »

TCVN 4419 1987 về khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4419 1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Nguyên tắc chung (Phần tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng) 1.1. TCVN 4419 1987 qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình …

Xem chi tiết »

TCVN 9364 2012 về Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

tcvn-9364-2012-nha-cao-tang-ky-thuat-do-dac-phuc-vu-cong-tac-thi-cong

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364 2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG High – rise buildings – Technical guide for survey work during construction Lời nói đầu TCVN 9364:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 203:1997 theo quy định tại khoản 1 …

Xem chi tiết »

TCVN 9363 2012 về Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG Building surveys – Geotechnical investigation for high rise building Lời nói đầu TCVN 9363:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 194:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của …

Xem chi tiết »

TCVN 9155 2012 về Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

tcvn-9155-2012-cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-ky-thuat-khoan-may

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures – Technical requirements for drilling machines of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 …

Xem chi tiết »

TCVN 9402 2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ

tcvn-9402-2012-chi-dan-ky-thuat-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-xay-dung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG CÁC-TƠ Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas Lời nói đầu TCVN 9402:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 366:2006 theo quy định tại khoản …

Xem chi tiết »

TCVN 9140 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

tcvn-9140-2012-bao-quan-mau-non-khoan-trong-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh

TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH …

Xem chi tiết »