Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng, gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.

Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

tham-quyen-phe-duyet-tong-muc-dau-tu-xay-dung-1

Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư xây dựng, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật xây dựng …

Xem chi tiết »

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì ?

tong-muc-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-la-gi

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm những chi phí nào? và cách xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.   Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Tổng mức …

Xem chi tiết »

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1. Các công việc tư vấn đầu tư xây dựng gồm: a) Lập nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập nhiệm vụ thiết kế; thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu …

Xem chi tiết »