TỔNG HỢP CÁC MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU

Tổng hợp các mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Theo quy định tại khoản 2 điều 13 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU

1. Gói thầu tư vấn

1) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn (đấu thầu trực tiếp)

2) Quyết định phê duyệt E-HSMT tư vấn (đấu thầu qua mạng)

Tải về TẠI ĐÂY

2. Gói thầu phi tư vấn

1) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn (đấu thầu trực tiếp)

2) Quyết định phê duyệt E-HSMT phi tư vấn (đấu thầu qua mạng)

Tải về TẠI ĐÂY

3. Gói thầu mua sắm

1) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm đấu thầu 1 giai đoạn (đấu thầu trực tiếp)

2) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm giai đoạn 1 (đấu thầu trực tiếp)

3) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm giai đoạn 2 (đấu thầu trực tiếp)

4) Quyết định phê duyệt E-HSMT mua sắm (đấu thầu qua mạng)

Tải về TẠI ĐÂY

4. Gói thầu thầu xây lắp

1) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp đấu thầu 1 giai đoạn (đấu thầu trực tiếp)

2) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp giai đoạn 1 (đấu thầu trực tiếp)

3) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp giai đoạn 2 (đấu thầu trực tiếp)

4) Quyết định phê duyệt E-HSMT xây lắp (đấu thầu qua mạng)

Tải về TẠI ĐÂY

5. Gói thầu hỗn hợp

1) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp đấu thầu 1 giai đoạn (đấu thầu trực tiếp)

2) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp giai đoạn 1 (đấu thầu trực tiếp)

3) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp giai đoạn 2 (đấu thầu trực tiếp)

Tải về TẠI ĐÂY

Để lại bình luận