Định mức chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.9 Phụ lục số 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bảng 3.9: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

Đơn vị tính: %

TT

Loại công trình Chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình (tỷ đồng)
≤ 15 ≤ 100 ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[7]

1

Công trình xây dựng theo tuyến

2,3 2,2 2,0 1,9

1,8

2

Công trình xây dựng còn lại

1,2 1,1 1,0 0,95

0,9

 205 total views,  1 views today

Để lại bình luận