Lập dự toán xây dựng công trình bao gồm những công việc nào?

Để xác định chi phí xây dựng công trình thì cần phải lập dự toán xây dựng chi tiết cho các hạng mục và công việc cần thực hiện. Vậy lập dự toán dựa trên cơ sở nào và các nội dung lập dự toán gồm những gì. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau để tìm hiểu chi tiết!

lap-du-toan-xay-dung-cong-trinh-bao-gom-nhung-cong-viec-nao

Hiểu về dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng. Dự toán được xác định dựa trên bản vẽ thi công, bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công được duyệt xác định được khối lượng công trình cần thực hiện để lập dự toán cho công trình.

Cùng với bản vẽ thiết kế, dự toán công trình là tài liệu quan trọng để các bên căn cứ xác định các công việc và khối lượng công việc thực hiện.

Mục đích của lập dự toán

Mục đích của lập dự toán nhằm cung cấp các thông tin sau:

 • Xác định tổng chi phí chủ đầu tư phải chi trả để thực hiện thi công và hoàn thành công trình.
 • Dựa vào dự toán để chủ đầu tư có căn cứ lập hồ xét duyệt nhà thầu thi công xây dựng.
 • Căn cứ để các bên xác định khối lượng, chi phí các công việc để làm hồ sơ thanh toán.

Lập dự toán xây dựng dựa trên cơ sở nào

Cơ sở lập đơn giá của công trình xây dựng dựa trên Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và một số thông tư khác của các bộ ngành liên quan.

Danh mục công việc của công trình cần lập dự toán: mỗi hạng mục sẽ có nhiều công việc khác nhau. Lập dự toán để xác định đầy đủ và chi tiết.

Định mức xây dựng: định mức là khối lượng để thực việc công việc ví dụ như: xây 1m3 tường xây thì cần cao nhiêu viên gạch ( tùy thuộc vào loại gạch thực hiện), bao nhiêu m3 vữa xi măng, số lượng nhân công để hoàn thành là bao nhiêu và máy móc để thực hiện xây tường gồm những máy móc nào…

lap-du-toan-xay-dung-cong-trinh-2023

Các công việc cần có để lập dự toán xây dựng công trình

Để lập dự toán cần dựa trên các Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và căn cứ vào giá vật liệu thi công của địa phương công bố hàng tháng, hàng quý để lập dự toán.

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo khối lượng tính toán từ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của công trình, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình và định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, các quy định khác có liên quan được áp dụng phù hợp với điều kiện thực hiện cụ thể của công trình. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình bao gồm các chi phí:

Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng, được xác định như sau:

 • Chi phí trực tiếp (gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công) được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết hoặc theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình.
  Trường hợp chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết: khối lượng được xác định theo công việc, công tác xây dựng; Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.
  Trường hợp chi phí trực tiếp xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình: khối lượng được xác định phù hợp với nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình; giá công tác, nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình, theo giá được công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện
 • Chi phí gián tiếp gồm chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi côngchi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế. Chi phí gián tiếp được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định;
 • Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%);
 • Thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị được xác định như sau:

 • Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế (công nghệ, xây dựng), danh mục thiết bị trong dự án được duyệt và giá mua thiết bị tương ứng;
 • Chi phí gia công, chế tạo thiết bị (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương ứng; theo hợp đồng gia công, chế tạo, báo giá của đơn vị sản xuất, cung ứng hoặc trên cơ sở giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện;
 • Các chi phí còn lại thuộc chi phí thiết bị như: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có); chi phí vận chuyển; bảo hiểm; thuế và các loại phí; chi phí liên quan khác xác định bằng phương pháp lập dự toán hoặc trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Chi phí quản lý dự án

Xem chi tiết cách xác định Chi phí quản lý dự án

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Xem chi tiết cách xác định Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí khác

Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc bằng phương pháp lập dự toán.

Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá, được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác. Riêng tỷ lệ phần trăm (%) đối với chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian xây dựng công trình theo kế hoạch thực hiện dự án, chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng và có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Dựa trên các thông tư của Bộ Xây Dựng Blog xây dựng tổng hợp lại quy trình lập dự toán xây dựng công trình xây dựng cơ bản để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc có thêm kiến thức về quy trình lập dự toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *