Lưu trữ thẻ: #Dự toán gói thầu xây dựng có mấy loại

Quy định về dự toán gói thầu xây dựng

du-toan-gia-goi-thau

Quy định chung về dự toán gói thầu xây dựng Dự toán gói thầu xây dựng (sau đây gọi là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn …

Xem chi tiết »