Lưu trữ thẻ: #Giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ là