Lưu trữ thẻ: #Nghiệm thu công trình là gì

Các giai đoạn nghiệm thu công trình xây dựng

Theo quy định Khoản 3 điều 123 Luật xây dựng 2014 và khoản 45 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 về Nghiệm thu công trình xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia …

Xem chi tiết »