Trang Chủ / Lưu trữ thẻ: #Tiêu chuẩn khảo sát công trình thủy lợi

Lưu trữ thẻ: #Tiêu chuẩn khảo sát công trình thủy lợi

TCVN 9155 2012 về Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

tcvn-9155-2012-cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-ky-thuat-khoan-may

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures – Technical requirements for drilling machines of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 …

Đọc thêm »

TCVN 9140 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

tcvn-9140-2012-bao-quan-mau-non-khoan-trong-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh

TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH …

Đọc thêm »